Product was successfully added to your shopping cart.

PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM ON LINE PRODAVNICE

Preduzeće Hiposistem d.o.o., Novi Sad, donosi ovaj Pravilnik i njime
definiše postupak resavanja reklamacija potrošača koji je robu kupio putem internet
sajta www.hiposistem.co.rs, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača
(Sl.glasnik RS 62/2014).
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim Pravilnikom određuje se način postupanja i rešavanja reklamacija potrošača u
slučaju nesaobraznosti prodate robe.
II REKLAMACIJA
Član 2
Pod reklamacijom u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i ovog Pravilnika,
podrazumeva se da potrošač uoči postojanje nesaobraznosti robe sa njenim
svojstvima kako je to navedeno u pripadajućoj Deklaraciji i o tome obavesti prodavca.
Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske
upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl. Potrošač ima pravo da kupljenu robu
reklamira ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od dve godine od moment prelaska
rizika na potrošača (posle momenta predaje kupljene robe potrošaču), ako potiče od
uzroka koji je postojao pre toga. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od
dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u
trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom
određene nesaobraznosti. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku
zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba
nije
saobrazna ugovoru (prodaja “robe sa greškom”).
III NESAOBRAZNOST ROBE
Član 3.
Nesaobraznost robe u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i ovog Pravilnika
postoji ukoliko prodata roba nema svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste
robe, a u skladu sa njenom namenom kako je to definisano pripadajućom
Deklaracijom. Član 4.
Hiposistem d.o.o. potvrđuje da je roba koju prodaje u svemu saobrazna sa
Deklaracijom kojom je svaki od proizvoda označen. Hiposistem d.o.o. potvrđuje da
roba koju prodaje ima svojstva koja omogućavaju njenu redovnu upotrebu u skladu sa
namenom kako je to označeno na Deklaraciji. U slučaju sumnje, saobraznost robe se
ISKLJUČIVO utvrđuje u odnosu na njena svojstva i njenu namenu kako je to navedeno
u pripadajućoj deklaraciji.

IV USLOVI ZA REŠAVANJE PO REKLAMACIJI
Član 5.
Preduzeće Hiposistem d.o.o. Novi Sad je u obavezi da sprovede postupak po
podnetoj reklamaciji u skladu sa ovim Pravilnikom, ukoliko je:
– Preduzeće Hiposistem d.o.o. Novi Sad prodavac reklamirane robe;
– roba kupljena preko internet sajta www.hiposistem.co.rs;
– od datuma prelaska rizika na potrošača proteklo manje od dve godine. – potrosac
prilozio fiskalni racun ili drugi dokaz o kupovini.
V POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE
Član 6.
1. Reklamacioni postupak potrošač pokreće popunjavanjem Zahteva za
reklamaciju koji preuzima na internet sajtu www.hiposistem.co.rs.U obrazac
Zahteva za reklamaciju potrošač obavezno upisuje:
– svoje ime i prezime
– adresu, broj mobilnog telefona i e-mail adresu
– oznaku artikla ( podaci iz računa)
– kratak opis reklamirane nesaobraznosti
– zahtev u skladu sa čl.52. Zakona o zaštiti potrošača
– datum prijema robe (datum prelaska rizika na potrošača)
– broj računa
– cenu po kojoj je reklamirana roba kupljena
– ugovoreni primereni rok za postupanje po zahtevu potrošača u slučaju
opravdane reklamacije, sa kojim se saglasio potrošač
– potpis potrošača
2. Potpisom na Zahtevu za reklamaciju, potrošač potvrđuje da su podaci uneti u
zahtev tačni, a posebno podaci o adresi potrošača na koju prodavac treba da dostavi
pisani odgovor na izjavljenu reklamaciju.
Potpisom na potvrdi o prijemu reklamacije potrošač takođe potvrđuje:
– da je saglasan da prodavac potvrdu o prijemu Zahteva za reklamaciju i svoj odgovor
na izjavljenu reklamaciju može dostaviti elektronskim putem na adresu za prijem
elektronske pošte navedene u Zahtevu za reklamaciju;
– da je saglasan sa ugovorenim primerenim rokom za postupanje po reklamacionom
zahtevu u slučaju opravdane reklamacija.
3. Reklamirani proizvod, zajedno sa odštampanim, popunjenim i potpisanim Zahtevom
za reklamaciju, potrošač šalje putem preporučene pošiljke na adresu:
Čika Stevina 1, 21000 Novi Sad
Kao datum od koga se računa rok za odgovor potrošaču po učinjenoj reklamaciji u
skladu sa odredbom čl.56. st. 7. Zakona o zaštiti potrošača (datum podnošenja
reklamacije), uzima se datum kada Preduzeće Hiposistem d.o.o.
primi preporučenu pošiljku na gore navedenu adresu.
4. Potrošaču se elektronskim putem na adresu za prijem elektronske pošte navedene u
Zahtevu za reklamaciju dostavlja potvrda o prijemu Zahteva za reklamaciju;
5. Reklamirana roba se prosleđuje ovlašćenoj Laboratoriji za ispitivanje kvaliteta
(Laboratorija);
6. Postojanje nesaobraznosti a posebno uzrok njenog nastanka, Laboratorija utvrđuje
na osnovu ispitivanja koje sprovodi prema sopstvenoj ispitnoj proceduri;
7. nakon sprovedenog ispitivanja, Laboratorija izrađuje Izveštaj o ispitivanju i/ili
kontrolisanju u kome navodi rezultate ispitivanja, postojanje ili nepostojanje
nesaobraznosti, te uzroke koji su do nesaobraznosti doveli;
8. Izveštaj o ispitivanju Laboratorija, zajedno sa reklamiranom robom, dostavlja
Preduzeću Hiposistem d.o.o.;
9. Na osnovu Izveštaja o ispitivanju Preduzeće Hiposistem d.o.o.
donosi odluku po podnetoj reklamaciji:
9.1. ukoliko je na osnovu Izveštaja o ispitivanju i/ili kontrolisanju doneta odluka da se
uvaži reklamacija, postupak je sledeći:
– potrošaču se šalje e-mail u kome se obaveštava da je reklamacija usvojena.
– ukoliko se potrošač opredelio za popravku kupljenog proizvoda, potrošaču se šalje
popravljeni proizvod na isti način na koji mu je prvobitno dostavljen reklamirani
proizvod.
– ukoliko se potrošač opredelio za zamenu reklamiranog proizvoda drugim istovetnim ili
sličnim proizvodom, potrošaču se novi proizvod dostavlja nakon što potrošač dostavi
popunjena i potpisana Dokumenta za povraćaj robe, koja mu se dostavljaju u prilogu email obaveštenja o usvojenoj reklamaciji.
– ukoliko se potrošač opredelio za raskid ugovora, potrošaču se vraća novac koji je
platio za reklamirani proizvod nakon što potrošač dostavi popunjena i potpisana
Dokumenta za povraćaj robe, koja mu se dostavljaju u prilogu e-mail obaveštenja o
usvojenoj reklamaciji.
9.2. ukoliko je na osnovu Izveštaja o ispitivanju i/ili kontrolisanju doneta odluka da je
reklamacija neosnovana, postupak je sledeći:
– potrošaču se, putem preporučene pošiljke, uz reklamiranu robu dostavlja pisano
obaveštenje da je postupak po podnetoj reklamaciji okončan, da reklamacija nije
uvažena uz navođenje razloga za to, kao i kopija Izveštaja o ispitivanju i/ili
kontrolisanju na osnovu koga je doneta odluka da je reklamacija neosnovana.
– smatraće se da je potrošač uredno obavešten o podnetoj reklamaciji u skladu čl. 56.
st. 7. Zakona o zaštiti potrošača i to momentom pokušaja uručenja preporučene
pošiljke, ukoliko se pošiljka ne može uručiti usled činjenice da potrošač ne živi na
adresi koju je naveo u potvrdi o prijemu reklamacije ( nepoznat na adresi ) ili usled
činjenice da odbija prijem pošiljke.
VI ROK ZA REŠAVANJE PO REKLAMACIJI
Član 7.
Hiposistem d.o.o. je u obavezi da najkasnije u roku od osam dana od dana
podnošenja reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na
izjavljenu reklamaciju, dok je u slučaju prihvatanja reklamacije u obavezi da po
reklamacionom zahtevu potrošača postupi u ugovorenom primerenom roku kako je isti
definisan u samom Zahtevu za reklamaciju, a koji ne može biti duži od 15 dana od
podnošenja reklamacije.
Ovu obavezu Preduzeće Hiposistem d.o.o., ispunjava na način
definisan odredbom čl.6. ovog Pravilnika.
VII PRAVA POTROŠAČA PO OSNOVU REKLAMACIJE
Član 8.
Ukoliko je u Izveštaju o ispitivanju i/ili kontrolisanju konstatovano da je kod robe
ustanovljena nesaobraznost, te da ista potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska
rizika na potrošača (nedostaci u samom materijalu, nedostaci prilikom izrade…), Hiposistem d.o.o. će nesaobraznost otkloniti o svom trošku na način kako je to potrošač
zahtevao i označio u Zahtevu za reklamaciju, a u skladu sa odredbom čl.52. Zakona o
zaštiti potrošača.
Član 9.
Potrošač prilikom reklamacije na prvom mestu ima pravo da zahteva otklanjanje
nesaobraznost:
– opravkom reklamirane robe;
– zamenom za novu istovetnu ili sličnu robu.
Ako otklanjanje nesaobraznosti na način definisan u prethodnom stavu nije moguće,
potrošač može da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora i povraćaj
novca u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu.
Član 10
Preduzeće Hiposistem d.o.o. Novi Sad, je u obavezi da, prilikom otklanjanja
nesaobraznosti na način definisan odredbama čl.52. Zakona o zaštiti potrošača te
odredbe čl.6. ovog Pravilnika, postupa u skladu sa svim važećim propisima koji
regulišu oblast evidentiranja prometa.
VIII EVIDENCIJA O PRIMLJENIM REKLAMACIJAMA
Član 11.
Hiposistem d.o.o. evidenciju o primljenim reklamacijama vodi na nivou ON LINE
prodavnice u elektronskom obliku ili u obliku ukoričene knjige. Ova evidencija sadrži
podatke:
– o broju primljenog Zahteva za reklamaciju;
– o podnosiocu reklamacije;
-o datumu prijema reklamacije;
– podatke o robi;
– kratak opis nesaobraznosti;
– zahtev iz reklamacije;
– datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
– o odluci o odgovoru potrošaču; -o datumu dostavljanja potrošaču ove odluke;
– o ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač;
– o načinu i datumu rešavanja reklamacije;
– informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.
IX OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI
Član 12.
Za dosledno sprovođenje ovog Pravilnika odgovoran je poslovođa/rukovodilac ON
LINE prodavnice te referent za obradu reklamacija.

Član 13.
Postupanje suprotno odredbama ovog Pravilnika predstavlja težu povredu radne
obaveze u smislu propisa kojima se uređuju radni odnosi.
X ZAVRŠNE ODREDBE
Član 14.
Ovaj pravilnik predstavlja opšti akt Preduzeća Hiposistem d.o.o. Novi Sad.
Član 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu momentom njegovog potpisivanja od strane direktora, a
primenjivaće se na sve reklamacije potrošača koji su robu kupili putem ON LINE
prodavnice počev od 01.01.2020. godine.
U Novom Sadu, 31.12.2018.godine.
Hiposistem d.o.o.

[profiler]
Memory usage: real: 16515072, emalloc: 16117320
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem