Product was successfully added to your shopping cart.

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

 

 

 

 

 

Zaključen, dana _______________________ godine u _____________________ između:

 

Privrednog društva za trgovinu i usluge Hiposistem DOO iz Novog Sada, ulica Čika Stevina br. 1, MB: 08655898, PIB: 101695778, koga zastupa, Miroslav Ćurčić,direktor (u daljem tekstu: Prodavac) i

 

 

______________________________________________________________,

 

ime i prezime

 

______________________________________________________________,

JMBG

 

______________________________________________________________,

 

mesto

 

______________________________________________________________, (u daljem tekstu: Kupac).

ulica i broj

 

 

 

 

Predmet ugovora

Član 1

 

Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje:

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________(u daljem tekstu: roba).

 

 

Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu i preuzme robu.

 

 

Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji robe na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) jer je zaključen bez istovremenog fizičkog prisustva Prodavca i Kupca, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

 

 

 

 

1

 

 

Pretpostavke za zaključenje ugovora

Član 2

 

Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o:

 

 • osnovnim obeležjima robe;

 

 • poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta, telefonu i drugim podacima od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;

 

 • prodajnoj ceni, kao i svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti Kupcu na teret;

 

 • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;

 

 • postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru;

 

 • načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu saobraznosti;

 

 • uslovima za raskidanje ugovora, ako je zaključen na neodređeno vreme ili ako se produžava automatski.

 

 • ceni upotrebe sredstava komunikacije na daljinu ukoliko se ne obračunava po osnovnoj tarifi.

 

 • uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa Zakonom;

 

 • obavezi da plati trgovcu razumne troškove zbog odustanka u skladu sa zakonom, ako Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev za raskid;

 

 • o podatku da Kupac ne može da koristi pravo na odustanak ili okolnostima pod kojima Kupac gubi pravo na odustanak od ugovora;

 

 • postojanju ugovornog odnosa između Prodavca i poštanskog operatora preko koga Kupac može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku Prodavca.

 

 

 

Pravo na jednostrani odustanak od ugovora

 

Član 3

 

Kupac ima pravo na jednostrani odustanak od ovog ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu Kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe.

 

Ugovarači saglasno konstatuju da je Prodavac predao Kupcu obrazac za jednostrani raskid ugovora, kao i da je Kupac upoznat sa obavezom da izjavu o odustanku od ugovora dâ u pisanom obliku, pri čemu obrazac sadrži:

 

 • naziv, adresu i adresu elektronske pošte trgovca na koje Kupac dostavlja obrazac za jednostrani raskid ugovora;

 

 • način i rok za vraćanje isporučene robe i povraćaju novca;

 

 • obaveštenje o činjenici da se povraćaj robe od strane Kupca u roku u kome se može jednostrano raskinuti ugovor smatra blagovremenom izjavom o raskidu ugovora.

 

U slučaju jednostranog raskida, Kupac je dužan da primljenu robu pošalje nazad Prodavcu u roku od 14 dana od dana saopštenja izjave o otkazu, bez drugih obaveza povodom odustanka od ugovora, izuzev samih troškova vraćanja.

 

Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana odustanka ugovora, a nakon prijema robe.

 

Danom odustanka od ugovora smatra se dan kada je Prodavac primio obrazac za odustanak.

 

2

 

 

Izuzeci od prava na raskid ugovora

Član 4

 

Izuzetno od odredbe člana 3. ovog ugovora, Kupac nema pravo na jednostrani odustanak od ugovora bez opravdanih razloga u sledećim slučajevima:

 

 • isporuke robe čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
 • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

 

 • isporuke zapečaćene robe i zatvorene robe, koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 • isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom.

 

 

Član 5

 

Prodavac je dužan da Kupcu isporuči robu najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana zaključenja ovog ugovora s tim da rok ne može biti duži od 30 dana.

 

Isporuka robe izvršiće se kurirskom službom.

 

Troškove isporuke snosi Prodavac.

 

Na sva ostala pitanja dostave primenjuju se Opšti uslovi poslovanja objavljeni na www.payot.rs

 

 

Saobraznost robe i nedostaci

Član 6

 

Kupac je dužan da prilikom prijema primljenu robu pregleda na uobičajeni način i proveri njenu saobraznost sa naručenom, i da o vidljivim nedostacima koji se mogu uočiti pregledom obavesti Prodavca bez odlaganja.

 

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, Prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari.

 

Ako se skriveni nedostaci pokažu u roku od od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na Kupca, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti, čime se ne isključuje pravo Prodavca da dokazuje suprotno.

 

Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu, odnosno licu koje je za Kupca primilo robu na adresi koju je odredio Kupac.

 

U slučaju postojanja nedostataka za koje Prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Opštih uslova poslovanja dostupne na www.payot.rs i zakona koji uređuje zaštitu potrošača, osim ako je, u skladu sa tim zakonom, ugovoreno drugačije.

 

 

Isplata cene

 

Član 7

 

Kupac   se   obavezuje   da   za   robu   koja  je   predmet   ovog  ugovora   isplati   Prodavcu   iznos    od

 

___________________________ dinara i to (zaokružiti):

 

 1. uplatom na račun Prodavca u roku od 2 (dva) radna dana od dana potvrđene porudžbenice od strane Kupca

 

ili

 

 1. pouzećem, najkasnije u momentu predaje robe.

 

3

 

 

Propuštanje preuzimanja robe

 

Član 8

 

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom.

 

Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

 

 

 

 

Obaveštenja

Član 9.

 

Ugovorne strane saglasno konstatuju da će međusobnu komunikaciju obavljati putem telefona i putem elektronske pošte:

telefon: 021/6322311

e-mail: office@hiposanit.rs

 

 

 

Završne odredbe

Član 10

 

Na sva pitanja kupovine na daljinu koja nisu regulisana ovim Ugovorom primenjuju se Opšti uslovi poslovanja dostupni na www.hiposistem.co.rs

 

 

Član 11

 

Ugovorne strane su saglasne da se izmene ovog ugovora mogu vršiti samo na osnovu pisanog aneksa.

 

Sve eventualne sporove koji bi proizašli iz ovog ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno, vansudskim sredstvima u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, a ukoliko to nije moguće ugovorne strane predviđaju nadležnost Osnovnog suda u Novom Sadu.

 

Ovaj ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka od kojih po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu.

 

 

 

 

 

 

 

PRODAVAC:

 

 

 

 

 

KUPAC:

 

 

 

 

__________________________

direktor M.Ćurčić

 

 

________________________

 

 

 

 

 

 

[profiler]
Memory usage: real: 16252928, emalloc: 15933120
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem